Akademie zateplování

Vzdělávací portál navrhování a projektové přípravy zateplování budov

Newsletter

Zásady ochrany osobních údajů

Pro společnost KNAUF INSULATION, spol. s.r.o., se sídlem Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, IČO: 27242293 (dále jen „Knauf Insulation CZ“), představuje ochrana osobních údajů nejvyšší prioritu. Z toho důvodu bychom Vás z pozice správce osobních údajů chtěli v souladu s články 12 až 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) informovat, jakým způsobem chráníme Vaše soukromí v případě, že nám poskytnete své osobní údaje, a dále, jak můžete o těchto poskytnutých údajích získat informace a jaká práva můžete podle GDPR uplatnit. Platné předpisy o ochraně osobních údajů dodržujeme naprosto samozřejmě. Kromě toho se tímto prohlášením o ochraně osobních údajů zavazujeme k odpovědnému zacházení s Vašimi osobními údaji.

Vaše osobní údaje zpracováváme za následující účely:

Zpracování osobních údajů obchodních partnerů a zástupců obchodních partnerů

Pokud jste jako fyzická osoba našim obchodním partnerem nebo zástupcem našeho obchodního partnera (dodavatelem či odběratelem), zpracováváme Vaše základní identifikační a kontaktní údaje pro níže uvedené účely: 

(1)uzavření a následné plnění smluvního vztahu vzniklého mezi společností Knauf Insulation CZ a Vámi jako našim obchodním partnerem, stejně jako následná evidence bývalých obchodních partnerů a dokladů a informací vztahující se k proběhlé smluvní spolupráci;

(2)udržení komunikace v obchodním styku, zasílání novinek a obchodních sdělení
(včetně informací o společnosti Knauf Insulation CZ, jí pořádaných seminářích a aktivitách v časopise Knauf Insulation CZ Ve vatěl). 

Ke zpracování pro výše uvedené účely nás opravňují tyto právní tituly: 

  1. provedení opatření před uzavřením smlouvy nebo její následné plnění a po zániku smluvního vztahu oprávněný zájem Knauf Insulation CZ spočívající v případné obraně před nároky uplatňovanými proti společnosti Knauf Insulation CZ; osobní údaje za tímto účelem uchováváme po dobu existence smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od jeho zániku;
  2. oprávněný zájmem Knauf Insulation CZ spočívající v udržování kontaktu v obchodním styku s Vámi jako našim obchodním partnerem; osobní údaje za tímto účelem uchováváme po dobu existence smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 5 let od posledního okamžiku, kdy jste s námi naposledy komunikoval(a).

Pokud nám jako dodavatel dovážíte materiál, zpracováváme v návaznosti na návštěvu našeho areálu Vaše základní identifikační údaje, stejně jako údaje o dovezeném materiálu. K tomuto zpracování nás opravňuje skutečnost, že jste našim smluvním partnerem a účelem zpracování je kontrola plnění vzájemných smluvních závazků. Vaše osobní údaje budeme evidovat po dobu 5 let. 

Zpracování osobních údajů účastníků školení a žadatelů o vydání certifikace 

Pokud jste projevili zájem o účast na našem školení, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů. Tyto údaje jsou přiměřené stanovenému účelu zpracování, tedy realizaci samotného školení a vystavení potvrzení o jeho absolvování. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření a následné plnění smluvního vztahu, který v souvislosti se školením vznikne. 

Výše uvedený rozsah Vašich osobních údajů evidujeme ještě 2 roky po realizaci školení, jehož jste se účastnil/a. Toto zpracování je našim oprávněným zájmem spočívajícím v případné obraně před právními nároky uplatňovanými proti společnosti Knauf Insulation CZ. K Vašim osobním údajům může mít přístup administrátor našich webových stránek. 

Pokud jste projevili zájem o vydání certifikace Knauf Insulation CZ, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů. Tyto údaje jsou přiměřené stanovenému účelu zpracování, tedy vystavení příslušné certifikace. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření a následné plnění smluvního vztahu, který v souvislosti s certifikací vznikne. Po vystavení certifikace budou Vaše osobní údaje dále zpracovávány za účelem vedení evidence vydaných certifikací na našich webových stránkách. Toto zpracování je našim oprávněným zájmem, jímž veřejnost informujeme o subjektech, které splňují záruky kvality Knauf Insulation CZ. Evidenci vydaných certifikací budeme archivovat po dobu 2 let od data jejich udělení. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny administrátorovi našich webových stránek a Cechu suché výstavby. 

Přihlášení a odhlášení z odběru newsletteru Knauf Insulation CZ

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k zasílání newsletteru Knauf Insulation CZ. V této souvislosti budeme zpracovávat pouze osobní údaje, které nám k tomuto účelu poskytnete a s jejichž zpracováním budete souhlasit. Newsletter Knauf Insulation CZ přináší informace o nových výrobcích v oblasti stavebních materiálů na bázi sádry, o izolačních materiálech, výrobcích stavební chemie, výliscích, obalových materiálech a stavebních strojích. Budete rovněž pravidelně dostávat informace o plánovaných akcích, aktuálních nabídkách a o nových podkladech ke stažení. Společnost Knauf Insulation CZ využívá k tomuto účelu postup, který se nazývá double opt-in: na základě registrace obdržíte na oznámenou adresu e-mail se žádostí o potvrzení Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje mohou být předány spolupracující marketingové agentuře. 

Souhlas se zpracováním pro výše uvedené účely můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucnosti, a to písemně formou žádosti, kterou zašlete skupině Knauf Insulation CZ Group na níže uvedenou adresu, nebo prostřednictvím odkazu určeného k odhlášení odběru newsletteru. Odkaz naleznete na konci příslušného newsletteru. Vámi poskytnuté osobní údaje budeme evidovat po dobu 5 let nebo do odvolání Vámi uděleného souhlasu. 

Zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek Knauf Insulation CZ 

Pokud budete Knauf Insulation CZ kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách (Knauf Insulation CZ.cz, Knauf Insulation CZpoint.cz, Knauf Insulation CZtogo.cz, sparuj.cz), budeme Vaše osobní údaje (v rozsahu zadaných základních identifikačních a kontaktní údajů) zpracovávat za účelem vyřízení zaslaných podnětů, žádostí a dotazů. Zpracování těchto osobních údajů je našim oprávněným zájmem a bez jejich poskytnutí nebude v našich silách Vaše podněty žádosti či dotazy vyřídit, či případně vylepšit naše služby a produkty nebo s Vámi v případě poptávky navázat spolupráci. 

Výše uvedené zpracování bude probíhat maximálně po dobu 1 roku od odeslání předmětné žádosti či dotazu. K Vašim osobním údajům může mít přístup administrátor výše uvedených webových stránek. 

Vyřízení poptávky po službách a produktech Knauf Insulation CZ

Pokud poptáváte dodávku služeb nebo produktů Knauf Insulation CZ, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje pro účely vyřízení Vaší poptávky a následně tímto zpracováním pověříme příslušného maloobchodního prodejce. K tomuto zpracování nás opravňuje potřeba provedení opatření před uzavřením smlouvy mezi Vámi a příslušným maloobchodním prodejcem a navazující smlouva mezi společností Knauf Insulation CZ a tímto prodejcem. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu jednání o uzavření smlouvy. Pokud dojde ke vzniku smluvního vztahu, bude Vaše osobní údaje zpracovávat příslušný prodejce jako vlastní správce. 

Shromažďování dat souvisejících s používáním webových stránek

Jakmile vstoupíte na webové stránky Knauf Insulation CZ, dochází automaticky k automatickému shromažďování následujících všeobecných technických informací: typ webového prohlížeče, používaný operační systém, název domény Vašeho poskytovatele internetových služeb. Tyto informace neumožňují Vás identifikovat jako konkrétní osobu, nedochází tedy ke zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo kdykoli vyjádřit nesouhlas se shromažďováním a ukládáním dat, a to s účinností do budoucnosti.

POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme řešení a technologie společnosti econda GmbH (www.econda.de) pro zaznamenávání a ukládání anonymizovaných dat, z nichž jsou vytvářeny profily používání pod pseudonymy pro účely přizpůsobení a optimalizace našich webových stránek. K tomuto účelu mohou být používány cookies, které umožňují rozpoznat internetový prohlížeč. Profily používání však nejsou žádným způsobem spojovány s daty, která se týkají nositele pseudonymu, pokud k tomu nedá návštěvník webových stránek výslovný souhlas. IP adresy jsou anonymizovány ihned po jejich přijetí, a tak je nelze zpětně odvodit ze žádných profilů používání. Zpracování se provádí na základě našich oprávněných zájmů. Návštěvníci těchto webových stránek mohou kdykoli s účinností do budoucnosti zde vyjádřit nesouhlas se shromažďováním těchto údajů a jejich ukládáním.

Používání funkcí sociálního sdílení v rámci sociálních médií

Facebook
Tyto webové stránky využívají funkci sociálního sdílení (dále jen „plug-iny“) sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc., Palo Alto, USA (dále jen "Facebook"). Tyto plug-iny jsou označeny logem Facebooku.

V případě, že navštívíte naše webové stránky, tyto plug-iny jsou ve výchozím nastavení deaktivovány a nebudou aktivovány, pokud nestisknete tlačítko, které je k tomuto účelu určeno. Aktivací plug-inů vytvoříte spojení se sítí Facebook a vyjadřujete souhlas s přenosem dat na Facebook. Pokud jste přihlášeni k Facebooku, Facebook může propojit vaší návštěvu s vaším facebookovým účtem. Jestliže stisknete příslušné tlačítko, budou odpovídající informace přeneseny přímo z vašeho prohlížeče na Facebook a tam dále zpracovány.

Laskavě se seznamte se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Facebook, které obsahují informace o účelu a rozsahu shromažďování dat, jejich dalším zpracování a využití společností Facebook, jakož i o vašich souvisejících právech a možnostech nastavení voleb pro zajištění ochrany vašich osobních údajů.

Jestliže nechcete, aby Facebook o vás sbíral údaje prostřednictvím našich webových stránek, musíte se před jejich návštěvou nejprve odhlásit z Facebooku.

YouTube
Tyto webové stránky využívají video platformu YouTube, kterou provozuje YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube je platforma, která umožňuje přehrávat audio a video soubory.

Pokud navštívíte kteroukoli naší webovou stránku, přehrávač YouTube, který je integrován na našich stránkách, vytvoří spojení s YouTube a zajistí po technické stránce přenos video nebo audio souborů. Jakmile se připojíte k YouTube, data jsou přenášena na YouTube.

Seznamte se rovněž se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google,které obsahují informace o účelu a rozsahu shromažďování dat a jejich dalším zpracování a využití společností YouTube, jakož i o vašich souvisejících právech a možnostech nastavení voleb pro zajištění ochrany vašich osobních údajů.

Twitter
Tyto webové stránky využívají plug-iny sociální sítě Twitter, kterou provozuje společnost Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (dále jen "Twitter"). Tyto plug-iny jsou označeny logem Twitter nebo přídavným označením „Twitter“.

V případě, že navštívíte naše webové stránky, jsou tyto plug-iny ve výchozím nastavení deaktivovány a nebudou aktivovány, pokud nestisknete tlačítko, které je k tomuto účelu určeno. Aktivací plug-inů vytvoříte spojení se sítí Twitter a vyjadřujete svůj souhlas s přenosem dat na Twitter. V případě, že jste přihlášen do sociální sítě Twitter, může Twitter propojit vaši návštěvu našich stránek s vaším účtem. Jestliže stisknete příslušné tlačítko, odpovídající informace bude přenesena přímo z vašeho prohlížeče na Facebook a tam uložena.

Seznamte se rovněž se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Twitter, které obsahují informace o účelu a rozsahu shromažďování dat a jejich dalším zpracování a využití společností Twitter, jakož i o vašich souvisejících právech a možnostech nastavení voleb pro zajištění ochrany vašich osobních údajů.

Vaše práva

Podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) máte právo si kdykoli vyžádat informace o svých osobních údajích. Do jednoho měsíce od přijetí Vaší žádosti vám v souladu s platnými zákony zašleme písemné oznámení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme a o jaké údaje se jedná. Svou žádost můžete odeslat písemně na níže uvedenou adresu nebo e-mailem na adresu ochranaosobnichdat@knaufinsulation.com.

Máte také právo požadovat, abychom opravili nebo vymazali jakékoli osobní údaje, které jsme o Vás získali a které mohou být neúplné, nesprávné nebo zastaralé. Vždy usilujeme především o to, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, jak vyžaduje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation), pokud je souhlas právním titulem prováděného zpracování. Vaše osobní údaje budou vymazány, odvoláte-li svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud již nejsou nutné ke splnění účelu, pro nějž byly původně uloženy, nebo jestliže jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnými předpisy.

Výjimku z tohoto ustanovení představují osobní údaje, které jsou zpracovávané pro takové účely, jejichž právní titul zpracování je jiný než souhlas. 

Dále máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném standardním a strojově čitelném formátu anebo je můžete nechat zaslat třetí straně. Veškeré dotazy, které se týkají této problematiky, můžete kdykoli zaslat na adresu ochranaosobnichdat@knaufinsulation.com.

Jestliže jsme podle Vašeho názoru porušili platné zákony o ochranně osobních údajů, můžete nás kontaktovat na ochranaosobnichdat@knaufinsulation.com. Jinak máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo žádat soudní ochranu.

V zájmu ochrany Vašeho soukromí a bezpečnosti si dovolujeme ověřit Vaši identitu ještě před odesláním informací poštou nebo před provedením opravy či vymazání jakýchkoli údajů.

Zabezpečení

Využíváme různá technická a organizační bezpečnostní opatření pro zajištění ochrany Vašich osobních údajů proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu nepovolaných osob.

Kontaktní údaje

Za zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím těchto webových stránek odpovídá společnost KNAUF INSULATION, spol. s r. o., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 , Česká Republika.

S případnými dotazy nebo žádostmi o poskytnutí dalších informací o ochraně osobních údajů nás laskavě kdykoli kontaktujte na adrese:

KNAUF INSULATION, spol. s r. o.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5 , Česká Republika
ochranaosobnichdat@knaufinsulation.com

Ecose
Heraklith.
Homeseal
SMARTWall
SUPAFIL
Urban

Akademie zateplování

Vzdělávací portál navrhování a projektové přípravy zateplování budov

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

akademie@akademiezateplovani.cz

Akademie zateplování v sociálních sítích

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornění
Zavřít
Video
Zavřít